FORSCHUNGSEINHEIT
für komplementäre und integrative Lasermedizin
Medizinische Universität Graz


New Office:
8036 Graz, Austria, Auenbruggerplatz 39, EG19

 

 

1st WORLD CONGRESS - November 9-11, 2017
Xi'an, CHINA  -  BIOMEDICAL ENGINEERING

 

4th ANNUAL WORLD CONGRESS - September 25-27, 2017
Xi'an, CHINA  - 
HIGH-TECH ACUPUNCTURE®

  

  -  Presse  -  Nobelpreisträgerin -  Prof. Tu Youyou - 
 Text  Bild1   Bild2    Bild3   Bild4   Bild5   Bild6    siehe auch Aktuelles